Dokumenty

DEKLARACJA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU Na rok szkolny 2020/2021

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

 

Roczny plan pracy Przedszkola 2 w ZSzP nr 10

na rok szkolny 2019/2020

Zawartość planu:

 1. Priorytety i podstawowe cele przedszkola na rok szkolny 2019/2020

 2. Diagnoza stanu przedszkol

 3. Realizacja zamierzeń – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów.

 4. Spodziewane efekty.

 5. Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2019/2020

 6. Realizacja innowacji pedagogicznej „Wychowanie do wartości”.

 7. Planowany kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym.

 8. Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci prowadzone przez nauczycieli.

 9. Zespoły zadaniowe nauczycieli.

 1. Priorytety i cele przedszkola na rok szkolny 2019/2020:

 1. Organizowanie aktywności dziecka.

 2. Organizowanie zespołowej pracy nauczycieli – doskonalenie stosowanych metod i form współpracy.

 3. Modyfikowanie i wzbogacanie oferty zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

 1. Diagnoza stanu przedszkola na dzień

 • Przedszkole wyróżnia atrakcyjna oferta edukacyjna, autorskie programy pracy wspomagają pracę z dziećmi.

 • Placówka działa zgodnie z kalendarzem imprez, uroczystości i wycieczek. Wychowankowie przedszkola uczestniczą w konkursach miejskich i ogólnopolskich, a także akcjach charytatywnych na skalę ogólnopolską.

 • W przedszkolu panuje dobra atmosfera pracy.

 • Nauczyciele mają wysokie kwalifikacje i nadal doskonalą swoje umiejętności.

 • Rozwijana jest współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi.

 • Rodzice są zadowoleni z usług placówki.

 • Baza lokalowa przedszkola i jego wyposażenie pozwalają na realizację przyjętych programów. Kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do swobodnej, twórczej zabawy. Teren przy przedszkolu sprzyja zabawom na świeżym powietrzu oraz umożliwia prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

 1. Realizacja zamierzeń – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów:

 1. Wykorzystywanie zabaw rozwijających możliwości intelektualne dzieci.

 2. Organizowanie spotkań z rodzicami w różnorodnych formach.

 3. Współdziałanie w relacji rodzice–nauczyciele–dzieci.

 4. Systematyczne doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 5. Nawiązanie współpracy z instytucjami ze środowiska lokalnego.

 6. Doposażenie sal w pomoce dydaktyczne.

 7. Udział dzieci w konkursach.

 1. Spodziewane efekty:

 1. Nauczyciele przygotowują zajęcia w sposób zindywidualizowany, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, pobudzając inwencję i aktywność dzieci.

 2. Dzieci są aktywne, chętnie uczestniczą w realizowanych projektach, inicjują zabawy.

 3. Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy i chętnie współpracują z sobą na różnych płaszczyznach.

 4. Rodzice i nauczyciele komunikują się z przedszkolem za pomocą strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej lub osobiście.

 5. Placówka jest postrzegana w lokalnym środowisku jako miejsce bezpieczne i atrakcyjne dla dzieci.

 1. Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2019/2020:

 1. Efekty kształcenia i wychowania

Cel główny: Pobudzanie inicjatywy, inwencji i aktywności dziecka na rzecz własnego rozwoju poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo-intelektualną.

 

Sposób realizacji zadania

Terminy realizacji i wymagane dokumenty

Osoby odpowiedzialne za realizację

I. Dzieci realizują działania na rzecz własnego   rozwoju

Nauczyciele tworzą warunki do podejmowania przez dzieci różnego rodzaju inicjatyw, rozwijają aktywność i inwencję twórczą poprzez:

 • organizowanie zajęć twórczych, np. plastycznych, muzycznych,

 • organizowanie spotkań z różnego rodzaju twórcami na terenie przedszkola lub poza nim, np. aktor, muzyk, plastyk,

 • udział dzieci w konkursach rozwijających aktywność twórczą organizowanych na terenie przedszkola i poza nim,

 • eksponowanie prac dzieci na terenie placówki i poza nią,

 • stosowanie innowacyjnych form i metod rozwijających aktywność dzieci (np. metoda aktywnego słuchania muzyki B. Strauss, metoda Kniessów),

 • organizowanie występów wokalno-tanecznych, teatralnych przed grupą lub zaproszonymi gośćmi, pozwalających dziecku na twórcze wyrażanie własnych przeżyć i myśli (zabawy z elementami dramy i pantomimy),

 • stosowanie muzykoterapii w ramach zajęć relaksacyjnych,

 • rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci poprzez rozwijanie funkcji słuchowo-językowych, wykorzystywanie środków dydaktycznych w trakcie zabaw z zakresu edukacji matematycznej oraz kształtowania mowy.

II. Realizacja założeń programu „Wychowanie do wartości”– prowadzenie zajęć uwzględniających:

 • zajęcia z dziećmi na temat wzorów właściwych zachowań,

 • utrwalanie dobrych nawyków.

III. Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej:

 • nauczyciele umożliwiają dzieciom kontakt z zawodowymi i ludowymi twórcami na terenie placówki i poza nią,

 • wyjazd do teatru,

 • zorganizowanie spotkań kulturalnych i naukowych na terenie przedszkola.

IV. Nauczyciele i personel przedszkola zapewniają dzieciom poczucie bezpieczeństwa poprzez:

 • zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa i higieny obowiązującymi w przedszkolu:

  • przestrzeganie regulaminu dotyczącego zachowania bezpieczeństwa w salach przedszkola (kodeks przedszkolaka),

  • opracowanie wzorów znaków piktograficznych dotyczących zdrowia, higieny i bezpieczeństwa,

  • prowadzenie zajęć uświadamiających dzieciom, jak dbamy o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo w domu, przedszkolu, środowisku (scenariusze);

 • przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci i pracowników przedszkola z udziałem straży pożarnej.

V. Uświadamianie dzieci w zakresie istniejących zagrożeń poprzez pokazywanie skutków negatywnych zachowań i bezpośrednią obserwację oraz organizowanie zajęć poglądowych z zakresu:

 • unikania zabaw w niebezpiecznych miejscach,

 • unikania kontaktów z nieznajomymi,

 • zachowania ostrożności wobec nieznanych roślin i zwierząt,

 • zapoznania ze sposobem zachowania podczas pożaru,

 • udzielania pierwszej pomocy – postępowania w wypadkach urazów, omdleń, oparzeń (zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w warunkach nieobecności osób dorosłych),

 • zorganizowanie warsztatów dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przez specjalistę – szkolenie,

 • zorganizowanie spotkań z policjantem (zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa, które dzieci mogą spotkać w domu i na ulicy, np. obcy, nieznane zwierzęta),
 • organizowanie spotkań ze strażakiem, wycieczka do siedziby straży pożarnej, poznanie numeru alarmowego, pozyskanie wiedzy, co dzieci powinny zrobić w sytuacjach zagrożenia).

VI. Kształtowanie nawyków w zakresie dbałości dzieci o własne bezpieczeństwo:

 • zaplanowanie w planach miesięcznych różnorodnych form zajęć z dziećmi propagujących zdrowie i bezpieczeństwo,

 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z terenu podwórka przedszkolnego,

 • obchody Dnia Dziecka pod hasłem „Bezpieczny przedszkolak” – festyn rodzinny

Cały rok szkolny.

Analiza dokumentacji nauczycieli:

 • różnorodność stosowanych zajęć twórczych rozwijających aktywność dzieci – arkusz do analizy dokumentacji,

 • analiza stosowania nowatorskich metod pracy z dziećmi – arkusz wywiadu z nauczycielem,

 • analiza dostępnych środków dydaktycznych stosowanych do rozbudzania ciekawości dzieci.

Opracowanie scenariuszy zajęć – cały rok szkolny.

Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz planu wycieczek.

Scenariusze zajęć nauczycieli.

Arkusze diagnostyczne nabytych umiejętności dzieci – w ciągu roku szkolnego.

Szkolenie – pierwsza pomoc dla dzieci.

Cykl scenariuszy zajęć.

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym – wrzesień.

Scenariusze zajęć, ulotki, broszury dla rodziców dotyczące zagadnień bezpieczeństwa

Nauczyciele grup i prowadzący kluby zainteresowań dzieci

 

 1. Współpraca nauczycieli, dzielenie się doświadczeniami

Cel główny: Współpraca nauczycieli jako zespołu – nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy oraz pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy

 

Sposób realizacji zadania

Terminy realizacji i wymagane dokumenty

Osoby odpowiedzialne za realizację

Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w przedszkolu, rozwiązują problemy i pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy:

 • koncepcja pracy przedszkola jest analizowana przez dyrektora i nauczycieli,

 • analizowany jest roczny plan pracy, określane są potrzeby w sprawie rodzaju zespołów niezbędnych na dany rok szkolny, dyrektor powołuje zespoły nauczycieli,

 • zespoły wybierają spośród siebie lidera, ustalają plan pracy zespołu na dany rok oraz realizują działania w zakresie określonym w planie nadzoru (zespół ds. ewaluacji) i rocznym planie pracy przedszkola,

 • opracowanie sprawozdań z wykonanych zadań na półrocze i na koniec roku, zgłaszanie wniosków dotyczących zakresu zadań każdego zespołu, propozycje modyfikacji prac na nowy rok szkolny

Opracowanie procedury pracy zespołowej w przedszkolu – wrzesień.

Analiza koncepcji pracy przedszkola – sierpień–wrzesień.

Dokumentacja potwierdzająca powołanie zespołów: protokolant rady pedagogicznej, plan nadzoru, roczny plan pracy.

Sprawozdanie na półrocze i na koniec roku (propozycje zadań na nowy rok szkolny, arkusz analizy pracy nauczyciela)

Dyrektor, powołane zespoły

Nauczyciele doskonalą metody i formy współpracy:

 • udział nauczycieli w szkoleniowych radach pedagogicznych na temat kompetencji komunikacyjnych i metod rozwijania aktywności dzieci,

 • prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich dla innych nauczycieli

Dokumentacja potwierdzająca udział nauczycieli w szkoleniowych radach.

Cały rok szkolny

 

 1. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych dzieci

Cel główny: Modyfikacja i wzbogacanie oferty zajęć w przedszkolu.

 

Nazwa zadania i sposób realizacji

Terminy realizacji, wymagane dokumenty

Osoby odpowiedzialne za realizację

Diagnozowanie potrzeb rozwojowych, rozpoznawanie uzdolnień dzieci.

Organizowanie zajęć wspomagających rozwój dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Organizowanie zajęć dla dzieci uzdolnionych: plastycznych, muzycznych, tanecznych, umysłowych, teatralnych – stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych dla dzieci uzdolnionych

Arkusz do diagnozy potrzeb rozwojowych i uzdolnień dzieci.

Dzienniki zajęć i zajęć dodatkowych, plany pracy z dzieckiem – cały rok szkolny.

Analiza stosowanych metod i form pracy – arkusz analizy potrzeb nauczycieli w zakresie doposażenia, wywiad z nauczycielami

Nauczyciele

 

 1. Realizacja innowacji pedagogicznej „Wychowanie do wartości”:

 

Nazwa podejmowanych zadań i sposób ich realizacji

Terminy realizacji i wymagane dokumenty

Osoby odpowiedzialne za realizację

  1. Procedury „Wychowanie do wartości ” są przygotowane, modyfikowane i realizowane we współpracy z rodzicami:

 • zapoznanie rodziców z założeniami innowacji – podczas zebrań, poprzez stronę internetową przedszkola i mailowo,

 • zebranie od rodziców ankiet w sprawie akceptowania i stosowania przez dzieci wdrażanych norm i zasad oraz potrzeb modyfikacji programu, poziomu zadowolenia z placówki,

 • opracowanie zestawu narzędzi do badania potrzeb i oczekiwań rodziców i nauczycieli (opinie, ankiety),

 • analiza uzyskanych wyników – ewaluacja i opracowanie wniosków,

 • uwzględnienie uwag i wniosków do modyfikacji dokumentów

 1. Przygotowanie materiałów do wprowadzenia innowacji.

 2. Rejestracja innowacji (eksperymentu).

 3. Informowanie rodziców o prowadzonej innowacji.

 4. Ewaluacja innowacji

Nauczyciele grup

 

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 10 w Rybniku z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków w ZSzP nr 10  znajduje się na stronie www.sp2.rybnik.pl w zakładce DOKUMENTY